• 076-44453190-2
  • Info@Dostdarankish.ir
  • کیش، برج صدف، طبقه 6، واحد 602

پروژه هتل پرنس مدرن کیش

پروژه هتل پرنس در زمینی به مساحت 7575 مترمربع و در 13 طبقه با مساحت تقریبی 22000 مترمربع در ال ساخت می باشدکه تا این مرحله عملیات طراحی و تهیه نقشه های معماری آن به پایان رسیده است و در مرحله صدور پروانه ساخت قراردارد.

عملیات اجرایی که تا این مرحله در پروژه انجام شده است از این قرار است:

  • عملیات تخریب سازه بتنی چهار طبقه قدیم موجود در زمین بعد از انجام مطالعات دقیق کیفی و کمی
  • انجام گودبرداری طبق ضوابط جدید ابلاغی سازمان منطقه آزاد کیش با حجم تقریبی 25000 مترمکعب
  • انجام مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک با کمک مشاورین جهت شناسایی دقیق وضعیت خاک زیر فونداسیون
  • طراحی و ساخت تجهیز کارگاه شامل ساخت دفاتر مهندسی، دفاتر پیمانکاران و کمپ کارگری طبق استاندارد و نیاز پروژه

پیش بینی می گردد با توجه به تکمیل مطالعات معماری و طراحی فاز یک، با اتمام مطالعات سازه و تهیه نقشه های اجرایی، این پروژه در کمتر از 30 روز دیگر با شروع اجرای فونداسیون تا پیش از پایان سال 1402 پیشرفت فیزیکی تا پایان مرحله فونداسیون را محقق سازد.

پروژه هتل پرنس در زمینی به مساحت 7575 مترمربع و در 13 طبقه با مساحت تقریبی 22000 مترمربع در ال ساخت می باشدکه تا این مرحله عملیات طراحی و تهیه نقشه های معماری آن به پایان رسیده است و در مرحله صدور پروانه ساخت قراردارد.

در حال حاضر شرکت عمرانی دوستداران آتیه ساز به عنوان بازوی عمرانی- اجرایی شرکت دوستداران آینده ساز کیش، مسئولیت ساخت هتل پنج ستاره پرنس مدرن کیش را بعنوان مدیر پیمان بر عهده دارد.

پیش بینی می گردد با توجه به تکمیل مطالعات معماری و طراحی فاز یک، با اتمام مطالعات سازه و تهیه نقشه های اجرایی، این پروژه در کمتر از 30 روز دیگر با شروع اجرای فونداسیون تا پیش از پایان سال 1402 پیشرفت فیزیکی تا پایان مرحله فونداسیون را محقق سازد.
عملیات اجرایی پروژه تا این مرحله:
عملیات تخریب سازه بتنی چهار طبقه قدیمی موجود در زمین
مطالعات کمی ،کیفی و تخریب 100%
عملیات گودبرداری طبق ضوابط جدید ابلاغی سازمان منطقه آزاد کیش
گودبرداری با حجم تقریبی 25000 مترمکعب 100%
مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک با کمک مهندسین مشاور
شناسایی دقیق وضعیت خاک زیر فونداسیون 100%
طراحی و ساخت دفاتر مهندسی، پیمانکاران و کمپ کارگری
تجهیز کارگاه طبق استاندارد و نیاز پروژه 100%
مطالعات معماری و طراحی فاز یک
طراحی فاز یک معماری 100%
مطالعات سازه
تهیه نقشه های اجرایی 100%
اجرای فونداسیون
اجرای بتن مگر 100%