• 076-44453190-2
  • Info@Dostdarankish.ir
  • کیش، برج صدف، طبقه 6، واحد 602

افزایش سرمایه

آگهی افزایش سرمایه شرکت به مبلغ 343.608.800.000 ریال مورخ 1402/11/16
  • ۱۶
  • بهمن
  • آگهی افزایش سرمایه شرکت به مبلغ 343.608.800.000 ریال مورخ 1402/11/16

    عطف به آگهی افزایش سرمایه شرکت دوستداران آینده ساز کیش (سهامی عام)  پیوست به شماره 814043 مورخ 1402/11/16  سرمایه جدید شرکت به ثبت رسید و از این تاریخ شرکت می ...